• Facebook
  • YouTube

"היה אי עבור עצמך"

מילותיו האחרונות של הבודהא: "היה אי עבור עצמך"


לקראת סוף ימיו של הבודהא נאספו סביבו תלמידיו מכל רחבי צפון הודו והביעו את חששם מכך שייוותרו ללא מורה. אך הוא השיב להם: "היו אי עבור עצמכם." דברים אלה עוסקים במידה רבה בנושאים של פחד, ביטחון ואוטונומיה.


באופן עמוק, חרדה קיומית רודפת אותנו ללא הרף. חוסר ביטחון קיומי